Παρουσίαση Υποέργου 6 Παρουσίαση Υποέργου 6

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και διάθεση προς χρήση του φακέλου φροντίδας υγείας και αυτοφροντίδας ως ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας όπου σε ψηφιακή μορφή θα γίνεται συγκέντρωση όλων των διοικητικών και κλινικών πληροφοριών με μορφή δεικτών και επιδημιολογικών στοιχείων του κάθε ασθενή που θα συμμετάσχει.

Επίσης, ο φάκελος φροντίδας υγείας και αυτοφροντίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην βασική εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό ο φάκελος φροντίδας υγείας σχεδιάζεται να χρησιμοποιείται ως ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος ΔΜΥΠ του ΤΕΙ Αθηνών.

Στη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί Διαδικτυακή πύλη (Portal) η οποία θα είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να επιτρέπει τόσο τη δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής υποστήριξης είτε σε επαγγελματίες υγείας είτε σε φροντιστές και ασθενείς όσο και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Τέλος θα πρέπει να παρασχεθούν σε 10 χρήστες 10 USB tokens για την πιστοποίησή τους στη διαδικασία πρόσβασης τους στο υποσύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου & 10 tablets pc για τη χρήση των λειτουργιών ηλεκτρονικού φακέλου.

Συνοπτικά τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν :

  • Παραδοτέο 1 : Δημιουργία πλαισίου εφαρμογής ψηφιακού φακέλου κατ΄ οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας (Μελέτη εφαρμογής & καλής προσαρμογής),
  • Παραδοτέο 2 : Εγχειρίδιο λειτουργίας λογισμικού με οθόνες παραδειγμάτων και σχετικές άδειες,
  • Παραδοτέο 3 : Περιγραφή αποτελεσμάτων δοκιμασιών αποτελεσματικής λειτουργίας και σεναρίων εφαρμογής,
  • Παραδοτέο 4 : Έκθεση εκπαίδευσης επιστημονικού προσωπικού στη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου,
  • Παραδοτέο 5 : Έκθεση παραμετροποίησης δεικτών και παραδειγμάτων τελικών αναφορών,