Σύνδεση με το κυρίως έργο Σύνδεση με το κυρίως έργο

Σύνδεση με το έργο:

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ταξινόμησης των δεδομένων νοσηρότητας και διαδικασιών για τη δημιουργία ενός πλαισίου εφαρμογής ψηφιακού φακέλου φροντίδας υγείας και αυτοφροντίδας, με σκοπό να προτυποποιηθεί η διαδικασία και να διαμορφωθεί το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η προτυποποίηση θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες εκτίμησης α) της γενικής υγείας του ασθενή, β) δείκτες επίπτωσης και επιπολασμού σε συνδυασμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή. Ακολούθως θα συνδυαστεί με τις διαδικασίες της κλινικής φροντίδας και των νοσηλευτικών παρεμβάσεων οι οποίες αφορούν την κατ' οίκον φροντίδα.

Ο φάκελος φροντίδας υγείας και αυτοφροντίδας θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας όπου σε ψηφιακή μορφή θα γίνεται συγκέντρωση όλων των διοικητικών και κλινικών πληροφοριών με μορφή δεικτών και επιδημιολογικών στοιχείων του κάθε ασθενή.