Παρουσίαση έργου ΕΣΠΑ Παρουσίαση έργου ΕΣΠΑ

Το παρόν έργο

Το παρόν έργο αφορά στην «Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες». Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων. Κύριος στόχος είναι αφενός ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προτύπου μοντέλου διασφάλισης ποιότητας στην αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες και αφετέρου η κατ' οίκον φροντίδα ασθενών τους.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πράξης στηρίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ασθενών με μακροχρόνιες ασθένειες (Wagner 2001), συνδυαστικά με το μοντέλο αυτοφροντίδας και ενδυνάμωσης ασθενών (Orem 2001). Για το λόγο αυτό συνεργάστηκαν σε επιστημονικό επίπεδο το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΔΜΥΠ) του ΤΕΙ Αθηνών και τo Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Επιδίωξη είναι η βελτίωση  των λειτουργικών και κλινικών αποτελεσμάτων της διαχείρισης των μακροχρόνιων ασθενειών ως αποτέλεσμα της διαδραστικής αλληλεπίδρασης ενημερωμένων και ενδυναμωμένων ασθενών σε συνεργασία με ευαισθητοποιημένες διατομεακές ομάδες επαγγελματιών υγείας και φροντιστών.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν υλοποιηθεί τα εξής:

  • Ανάπτυξη Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή του από τις Μονάδες Βραχείας Νοσηλείας και Κατ΄ Οίκον φροντίδας των Νοσοκομείων Μεταξά και Αγ. Αναργύρων.
  • Προτυποποίηση των διαδικασιών με χρήση του Λογισμικού για τη Μοντελοποίηση των Διαδικασιών και η ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας σε θέματα ποιότητας.
  • Σύνδεση και έλεγχος διαδικασιών μεταξύ των Μονάδων Βραχείας Νοσηλείας και Κατ΄ Οίκον φροντίδας των Νοσοκομείων Μεταξά και Αγ. Αναργύρων.
  • Μέτρηση Ποιότητας ζωής και Ικανοποίησης ασθενών
  • Καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας των Ιατρείων Πόνου σε Πανελλαδικό επίπεδο
  • Υποστήριξη επαγγελματιών υγείας, ασθενών και φροντιστών των μονάδων Κατ΄ Οίκον φροντίδας των Νοσοκομείων Μεταξά και Αγ. Αναργύρων και εκτίμηση αναγκών κατάρτισης
  • Εκπόνηση Οδηγού ενημέρωσης ασθενών, φροντιστών
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού διαδικτυακού Ιατρονοσηλευτικού Φακέλου με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας προσωπικών δεδομένων ασθενούς για τους ασθενείς στην Κατοίκον φροντίδα των Νοσοκομείων Μεταξά και Αγ. Αναργύρων και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης-προσομοίωσης επαγγελματιών υγείας.