Λίγα λόγια για το έργο Λίγα λόγια για το έργο

Σήμερα στο πλαίσιο των αυξανόμενων απαιτήσεων για εξατομικευμένες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός τους μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμα σημαντικός για την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας (αποτέλεσμα ως προς το κόστος) καθώς και για την σημαντική αύξηση της προσβασιμότητας.Είναι λοιπόν σημαντική η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο απαραίτητη είναι η παροχή πρόσθετης εξατομικευμένης φροντίδας.

Στη Μακροχρόνια Φροντίδα των ασθενών ο ίδιος ο ασθενής παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αυτοφροντίδα του, ενώ ο ρόλος του επαγγελματία υγείας είναι υποστηρικτικός με στόχο την ενδυνάμωση και την αύξηση της ικανότητας αυτό-φροντίδας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ισχυρές σχέσεις μεταξύ του ασθενούς και του επαγγελματία υγείας.

Το ΤΕΙ Αθήνας το Τμήμα Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας του Υπουργείου Υγείας έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Κύριος στόχος είναι αφενός ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προτύπου μοντέλου διασφάλισης ποιότητας στην αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες και αφετέρου η κατ' οίκον φροντίδα ασθενών τους. 
Τμήμα του συνολικού έργου αποτελεί και η ανάπτυξη συστήματος κλινικών πληροφοριών, το οποίο  περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό φάκελο της κατ' οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας ασθενών με νεοπλασίες στις υπηρεσίες κατ΄ οίκον νοσηλείας και κατ οίκον φροντίδας των μονάδων υγείας. Ο ηλεκτρονικός φάκελος διακρίνεται για τη φιλικότητα στο χρήστη και τον υψηλό βαθμό ασφάλειας των δεδομένων.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες που συνοδεύουν τον ηλεκτρονικό φάκελο όπως το διαδίκτυο, τα tablets, τα smartphones, η  κοινωνική δικτύωση, δίνουν τη δυνατότητα για αποδοτικότερες υπηρεσίες φροντίδας χρονίων νοσημάτων.

Development of a Total Quality Model in the Chronic Care Services
for Patients with Neoplasmatic Disease

The main objectives of the project, is both the design and application of a standard model of quality assurance in self- care and rehabilitation of patients with cancer and also the provision of care services to such patients at home. The development of the standard quality model will be based on the theory of self- care , which, according to Orem, constitutes a mechanistic causal model . People, objects and events are distinct phenomena . The influence of one person to another is the cause for change. The focus is on the ability of the person to provide care services to himself. The healthcare professional or caregiver is involved in the care of individuals or groups of individuals in the community , covering the deficit in the self- care potential of the patients.

In the context of this model , the management of the patient, is proposed to be done in four stages: the individual , the nursing care , the stage of health improvement and the stage of environment improvement. The main objective for the health care professionals is to assist the patient in such a way that after the completion of the processes – procedures, so that the patient will be able to develop the appropriate mechanisms for coping with and self- managing his illness . For that reason it was implemented with the collaboration of Technological, Educational Institute of Athens (T.E.I.A) Faculty of Management and Economics Department of Health And Welfare Management a Total Quality Management System with the requirements of the standard ISO 9001:2008 in order to develop an evidence based model by mapping and modeling of the processes of services provided to patients at home, in order: a) To link the processes to the needs of patients, b) To create an quality assurance document in self-care and rehabilitation of patients health c) Set up a scorecard system with indicators of effectiveness and efficiency. d) The mapping and modeling of procedures implemented by a specialized software, which is an integrated tool for planning, implementation and controlling of business processes (business processes)

Furthermore to support the standard model an electronic health record (EHR) database was created where all administrative and clinical information will be gathered in digital format and in the form of indices and epidemiological data for each patient who will participate. The implementation of EHR include: preparing and making available for use of the information system "Dossier for the home care and self care of patients with Neoplasmatic disease " in two oncology hospitals, those of Agion Anargiron and Hospital Metaxas and by making use of the home nursing structures they have. During the project a specialized Portal (Portal) was created which will be configured in such a way as to allow both the creation of a central source of information, awareness and support to health professionals, caregivers and patients, and also the dissemination of the project results. Finally for the needs of the pilot demonstration , health care professionals will use 10 7 '' tablets in order to access and make use of the electronic dossier functions, during their home visits.

 Μάθε περισσότερα
Μάθε περισσότερα